ZAPYTANIE OFERTOWE na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 - materiały do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE ZOSTAŁO OGŁOSZONE NA STRONIE https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

LINK DO OGŁOSZENIA: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1249659 


MATERIAŁY DO POBRANIA -  Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 : 

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 

-       Formularz ofertowy - pobierz plik 


Załącznik Nr 2A do zapytania ofertowego 
-       Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków - pobierz plik 


Załącznik Nr 2B do zapytania ofertowego 
-       Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - pobierz plik 


Załącznik nr 2C do zapytania ofertowego 
-       Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych pobierz plik 


Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego 
-       Oświadczenie wykonawcy wykaz robót budowlanych pobierz plik 


Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego 
-       Zobowiązanie o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - pobierz plik 


Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego 
-       Projekt umowy - pobierz plik 


Załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego 
-       Opis zamierzenia inwestycyjnego wraz z opisem technicznym – specyfikacja materiałowa (OPZ) - pobierz plik 


Załącznik Nr 7 do zapytania ofertowego 
-       Dokumentacja projektowa – 7 pozycji 


1) Część rysunkowa - architektura i aranżacja  pobierz plik  

2) Projekt wykonawczy konstrukcji  pobierz plik  

3) Instalacje wod.-kan, c.o. , hydranty  pobierz plik  

4) Instalacje wentylacji mechanicznej - klimatyzacji  pobierz plik  

5) Instalacja elektryczne  pobierz plik  

6) Instalacje SAP  pobierz plik  

7) Instalacje oddymiania  pobierz plik 


Załącznik Nr 8 do zapytania ofertowego 
-       Przedmiar robót budowlanych - dot. Zadania nr 1-  pobierz plik 

Załącznik Nr 9A-B do zapytania ofertowego 
-       Pozwolenie na budowę :

zał.9A) Decyzja nr 1142/2019 - pobierz plik 

zał.9B) Decyzja nr 528/2013 - pobierz plik