ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA: zapytanie ofertowe - nr sprawy: 2/2021

ZAKOŃCZONO POSTĘPOWANIE NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR SPRAWY 2/2021:

Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w związku z adaptacją części pomieszczeń istniejącego D.W. BESKID położonego w miejscowości Piwniczna-Zdrój (33-350) przy ul. Zagrody nr 8 na Ośrodek Przyrodoleczniczo- Balneoterapeutyczny.


Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego - Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo Regionalne – Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu – Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych – Tytuł projektu: Ośrodek Balneoterapeutyczny „Beskid” w Piwnicznej Zdroju: rozwój infrastruktury fizjoterapeutycznej bazującej na lokalnych surowcach leczniczych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO – WM).

Zapytanie ofertowe wraz z rozstrzygnięciem zamieszczone jest na bazie konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci. funduszeeuropejskie.gov.pl/ ogloszenia/34613

Procedura otwarcia ofert odbyła się w biurze Zamawiającego przy ul. Lema 32/G-2 w Krakowie (31-571 Kraków) w dniu 15.03.2021 r., o godzinie 13.03.

W postępowaniu wpłynęły oferty od 3-ch firm (jedna z firm przesłała ofertę w 2-ch formach, tj. elektronicznie poprzez portal Baza Konkurencyjności oraz w wersji papierowej pocztą). Po szczegółowej weryfikacji ofert dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę "LIFT PLUS PL KACZMARCZYK SPÓŁKA JAWNA", a to wobec uzyskania najwyższej liczby punktów (oferta najkorzystniejsza) spośród ofert które nie podlegały odrzuceniu. Nazwa wybranego Wykonawcy: "LIFT PLUS PL KACZMARCZYK SPÓŁKA JAWNA" Adres siedziby Wykonawcy: - Wrzosowa ul.Strażacka 33 Cena netto: 38.100,- zł. / cena brutto: 46.863,- zł. Gwarancja: 60 miesięcy, Liczba uzyskanych punktów: 66,62p. Data wpływu oferty: 10.03.2021 r. Termin realizacji zadania: do 31.05.2021 r.


Dziękujemy za udział w postępowaniu!