Dofinansowanie w ramach:

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA

2014-2020

Tytuł projektu:

Ośrodek Balneoterapeutyczny BESKID w Piwnicznej-Zdroju:

rozwój infrastruktury fizjoterapeutycznej bazującej na lokalnych surowcach leczniczych


Oś 6 Dziedzictwo regionalne / Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu / Poddziałanie 6.3.2

Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

Nr projektu:
RPMP.06.03.02-12-0160/18

Aktualności